Návštěvní řád

Návštěvní řád ČEZ ARENY (dále MFA – multifunkční arena)

1. Každý návštěvník zařízení a vybavení prostor MFA je povinen tyto používat tak, aby nedocházelo k jejich poškozování či jiné formě znehodnocování tohoto majetku.
2. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou.
3. Vstupenka opravňuje návštěvníka sledovat dění v MFA pouze ze sektoru, který je na vstupence vyznačen.
4. Při vstupu do MFA se provádí bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech se tyto prohlídky provádějí i uvnitř MFA. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. Odmítnutí prohlídky může vést k zamezení vstupu.
5. Návštěvníci jsou povinni udržovat v prostorách, kam jim je umožněn přístup čistotu a pořádek.
6. Ve všech prostorách MFA Pardubice platí obecně přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
7. Návštěvník MFA je povinen respektovat pokyny pořadatelů, pořádkových služeb a dalších osob k tomuto účelu jmenovaných. Pořádková služba je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynu pořadatelů návštěvníka vyvést z prostor MFA bez náhrady.
8. Pro návštěvníky platí zákaz vnášet a požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné a psychotropní látky. Návštěvník pod vlivem alkoholu a uvedených látek má zákaz vstupu.
9. Platí zákaz vnášení nápojů a potravin do hlediště.
10. Je zakázáno vnášet a v samotných prostorách potom používat zábavnou pyrotechniku a předměty, které by mohly zapříčinit ohrožení zdraví ostatních návštěvníků nebo poškozovat vnitřní zařízení a vybavení.
11. Platí přísný zákaz vhazovat jakékoliv předměty na ledovou nebo produkční plochu a to jak během sportovních utkání a dalších sportovně společenských akcí, tak i mimo akce.
12. Je zakázáno fotografování a filmování v prostorách objektu bez předběžného souhlasu.
13. Návštěvník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být zhodnoceny, a to bez náhrady pro návštěvníky a bez časového nebo prostorového omezení.
14. Návštěvník souhlasí, že fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v MFA.
15. Vstup do prostor se zvířaty je zakázán.
16. V prostorách platí zákaz ukládání jízdních kol, malých motocyklů nebo jiných přepravních prostředků.
17. K pohybu mezi prostorami MFA je povoleno používat výhradně k tomuto účelu určených komunikací.
18. Je povinností zjištěné závady na zařízení MFA, ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů nahlásit ihned službu konajícímu pracovníkovi obsluhy, případně službě na vrátnici.
19. V případě poranění a ostatních úrazů musí návštěvník vyhledat ošetření, popřípadě přivolat zdravotní pomoc u služby v ošetřovně První pomoci nebo z vrátnice.
20. Povinností návštěvníka je nalezené předměty v prostorách MFA odevzdat na vrátnici nebo u službu konajícího pracovníka, který zajistí jejich úschova a pozdější předání majiteli.
21. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu, jakož i pokynů odpovědných zaměstnanců, nenese vedení Městské rozvojového fondu Pardubice, a.s., odpovědnost a veškeré škody způsobené nevhodných chováním návštěvníků (nedodržováním opatření ve smyslu tohoto Návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy podle platných právních předpisů ČR.
22. V případě opakovaného nedodržování ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo jiného závažného přestupku ohrožujícího bezpečnost osob v objektu bude návštěvník vyveden z prostor MFA bez náhrady.
23. Vlastník objektu je dle zákona č. 274/2008 oprávněn přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik.Pořadatel skce je povinnen přerušení nebo ukončení probíhajícího podniku strpět a to bez náhrady.
24. Uvedená ustanovení návštěvního řádu jsou platná pro celý objekt MFA včetně malé haly a parkovacích prostor příslušejících k MFA.
Ing. Aleš Kopecký v.r.
ředitel MRFP a.s.